สถิติ

62713977

"กองทัพเรือ" จับมือ "กรุงไทย" พัฒนาบริการจัดการ    

หมวดหมู่: การเงิน

   "กองทัพเรือ" จับมือ "กรุงไทย" พัฒนาบริการจัดการ

   ทางการเงินแบบครบวงจร ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพล        

 

   กองทัพเรือ และธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง การให้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินและการบริการด้านสิทธิกำลังพล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของกองทัพเรือ

   ผ่าน Krungthai Corporate Online สนับสนุนภารกิจด้านดิจิทัล ผลักดันโรงพยาบาลในสังกัดสู่ Smart Hospital ด้วยบริการ Smart Healthcare พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ผ่านบัญชีเงินเดือน เงินฝากและสินเชื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพเรือในทุกระดับ

   พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกด้าน ทุกภาระกิจอันหลากหลายของกองทัพเรือ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการเงินงบประมาณ

   การบริหารจัดการด้านการรับ และจ่ายเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือที่ให้บริการกับภาคประชาชน และภาคเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ National e-Payment ของประเทศ

   พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวจึงร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ

   และได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินและการบริการด้านสิทธิกำลังพลกับธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดความร่วมมือ

   ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินของกองทัพเรือ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพเรือในทุกระดับให้ดียิ่งขึ้น 

   นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งช่วยให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชน

   สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติและทุกช่องทางของธนาคาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน

   ที่ผ่านมากองทัพเรือได้เปิดโอกาสให้ธนาคารกรุงไทยได้นำดิจิทัลเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือแล้วในบางธุรกรรมและบางหน่วยงาน อาทิ การให้บริการด้านธุรกรรมต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน การให้บริการ Letter of Credit (L/Cการจัดการบัญชีเงินเดือน

   และโครงการ Smart Hospital  ที่ได้นำร่องเปิดให้บริการร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

   และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในการพัฒนาระบบการชำระเงินและเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

   ในครั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินและยกระดับบริการด้านสิทธิกำลังพล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของกองทัพเรือ โดยนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงการให้บริการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับบริการให้ครอบคลุมภารกิจในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

  • บริการบริหารจัดการทางการเงิน บนระบบ Krungthai Corporate Online ที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการเงินงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหน่วยงานในกองทัพเรือทั้ง 142 หน่วยงาน รองรับการให้บริการรับชำระเงินและการจ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองทัพเรือที่ให้บริการกับภาคประชาชน และภาคเอกชน ผ่านดิจิทัลเพย์เมนท์โซลูชันที่ครบวงจรมากขึ้น เช่น ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และรองรับการทำธุรกรรมต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน ผ่านบริการ Krungthai Trade Online
  • บริการ Smart Hospital ที่จะขยายบริการไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือทั้งหมด โดยการพัฒนาระบบการชำระเงินและเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง พร้อมทั้งต่อยอดในการยกระดับการใช้สิทธิผ่านบริการ Telehealth สำหรับผู้ป่วยที่รักษาทางไกล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย และขยายไปยังสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย
  • บริการ Smart Academy กับหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้กองทัพเรือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการศึกษา และอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ด้วยการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร และบริการบัตรประจำตัวนักเรียน  
  • การเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับกำลังพล ผ่านบัญชีเงินเดือนที่ได้สิทธิประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ บริการด้านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ Krungthai NEXT และบริการด้านสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการกองทัพเรือ ทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธนวัฏ  สินเชื่อเอนกประสงค์ ที่พร้อมให้บริการกับกำลังพลกองทัพเรือ

   โดยบริการทั้งหมดนี้เป็นการสนับสนุน วิสัยทัศน์และภารกิจด้านดิจิทัลของกองทัพเรือ เพื่อมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานและยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านการเงินให้กับกำลังพลกองทัพเรือในทุกระดับให้ดีขึ้นในทุกวัน สอดคล้องกับภารกิจของธนาคารตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” 

19 กันยายน 2566

ผู้ชม 97 ครั้ง

Engine by shopup.com