สถิติ

67195155

BAM รับโล่รางวัลผู้สนับสนุนป่าชุมชน  

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   BAM รับโล่รางวัลผู้สนับสนุนป่าชุมชน

   เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติจากกรมป่าไม้

 

   นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนบริษัท รับโล่รางวัลหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ราชการในการสนับสนุนป่าชุมชน

   จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ณ ห้องไดมอลด์ฮอลล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

   สำหรับการรับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ BAM ในการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน ในโครงการ Care The Wild ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   การพัฒนาป่าชุมชนถือเป็นแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน

   เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ BAM ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลก ลดการเกิดของเสีย

   โดยมีการนำเอาของเสียหรือขยะที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านพลังงาน มีการบริหารจัดการด้วยการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด ลดการใช้น้ำโดยการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำหลังได้รับการบำบัด

   พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายของประเทศในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรและประเทศ ในการสร้างจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในสังคม

26 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 284 ครั้ง

Engine by shopup.com