สถิติ

58752283

การเคหะแห่งชาติสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อม  

หมวดหมู่: ตลาด/ไอที

   การเคหะแห่งชาติสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อม

   ตลาดห้วยขวาง เดินหน้า!แก้ไขปัญหาขยะ

   ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์งาม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

   รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางและโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง เพื่อสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อม ความสะอาด การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย กลิ่น และฝุ่นในพื้นที่ตลาดและชุมชน

   พร้อมร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงยังได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนต่อไป

25 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 66 ครั้ง

Engine by shopup.com