สถิติ

67194941

เมืองไทยประกันชีวิต หนุนกิจกรรมหอการค้าไทย-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่: ประกันภัย

   เมืองไทยประกันชีวิต หนุนกิจกรรมหอการค้าไทย-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   ร่วมบรรยายพิเศษ"โครงการอบรมหลักสูตร YEC Connect สัญจร ปี 2566 ภาคใต้"

  

   นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ เปิดเผยว่า ในปี 2566 ยังคงมุ่งเน้นในการอยู่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก่คนไทยครบ 72 ปี พร้อมกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ของบริษัท

   ด้วยการตั้งเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติ

   ด้วยการดำเนินกลยุทธ์ “Happiness Reinvented” เพราะความสุขคือทุกอย่าง...ร่วมสร้างความสุขสไตล์คุณไปกับเมืองไทยประกันชีวิต โดยตั้งเป้าหมายเป็นอันดับหนึ่งในฐานะคู่คิดด้านชีวิตและสุขภาพที่ลูกค้าวางใจ (No.1 Most Trusted Life & Health Partner)

   ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกไลฟ์สไตล์ และทุกบทบาทของชีวิตที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อสร้างการเข้าถึงได้ของประกันชีวิตให้กับทุกๆคน (Democratizing Insurance)

   โดยบริษัทมุ่งดำเนินงานผ่าน 4 แกนสำคัญ ได้แก่ บุคลากร (People) พาร์ทเนอร์ (Preferred Partner) ลูกค้า (Customers) และ นอกเหนือจากลูกค้า (Beyond Our Customers)

   ล่าสุดบริษัทดำเนินงานผ่านแกนสำคัญคือพาร์ทเนอร์ (Preferred Partner) ด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โอกาสที่ปี 2566 เป็นปีที่หอการค้าไทยครบรอบ 90 ปีแห่งการก่อตั้ง  

   ซึ่งหนึ่งในการสนับสนุนนี้มีกิจกรรมที่สำคัญเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของไทยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

   ได้แก่ “โครงการอบรมหลักสูตร YEC Connect  สัญจร ปี 2566” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการทำงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน การส่งเสริมด้านการแข่งขันเพื่อมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ Sustainable มุ่งสู่องค์กรที่ยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน   

   ในโอกาสนี้ นายสาระ ล่ำซำ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “โครงการอบรม หลักสูตร YEC Connect สัญจร ปี 2566 ภาคใต้” หัวข้อ “CEO New Gen Sharing YEC” จังหวัดตรัง

   โดยการสนับสนุนกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรนี้เพื่อให้ตอบรับกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ ด้าน ESG ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

   รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการมีจิตสาธารณะ โดยมีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 

   โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในต่างจังหวัดซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย    

   ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในรูปแบบต่างๆ นับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัท รวมถึงการส่งต่อความสุขสู่สังคมอย่างครบถ้วนทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านธรรมาภิบาล และด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนกับทั้งบริษัทและสังคมโดยรวมต่อไป    

   สำหรับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ CEO New Gen Sharing YEC” มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในภาคใต้ ได้ทราบถึงวิธีคิด วิธีการทำงาน สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมและการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน รวมถึงในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน   

   ทั้งนี้ความรู้ต่างๆ นั้นจะสามารถนำไปปรับใช้ในการต่อยอดธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทาง Connect the dots ของหอการค้าไทยต่อไป โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดจำนวนประมาณ 200 คน  

   “เมืองไทยประกันชีวิต เป็นตัวแทนของภาคเอกชน ที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และส่งมอบความสุขให้กับสังคมด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ มิติ

   ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะช่วยยกเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการเชื่อมต่อการส่งมอบความสุขไปยังลูกค้า ผ่านการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ และยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่จะสามารถตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป” นายสาระ กล่าวสรุป

24 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 8133 ครั้ง

Engine by shopup.com