สถิติ

65790623

EXIM BANK ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์    

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   EXIM BANK ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
   กรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติยกระดับองค์กรสู่การพัฒนายั่งยืน

  

   ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา The 21st TQA Winner Conference Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability”

   โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ซึ่งจัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม

   โดย EXIM BANK ได้นำเสนอแนวทางการนำกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างครบวงจร

   โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ มุ่งมั่นยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก ในฐานะที่ EXIM BANK ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) ประจำปี 2565

   อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท 

20 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 185 ครั้ง

Engine by shopup.com