สถิติ

64333478

NSI นำสินประกันภัยรับการต่ออายุ  

   NSI นำสินประกันภัยรับการต่ออายุ

   สมาชิก CAC ต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 2

             

   บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2565 โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 จากการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

   รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

20 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1270 ครั้ง

Engine by shopup.com