สถิติ

13792397

ไทยพาณิชย์-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่: CSR

   ไทยพาณิชย์-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

   เปิดโครงการ"ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต"ประจำปี2564  

  

   ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดโครงการ ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิตประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

   เพื่อรณรงค์เชิญชวนลูกค้า ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือน หรือเพิ่มจำนวนการบริจาคอีกคนละ 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ลดปัญหาวิกฤติขาดแคลนโลหิต

   พร้อมกันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ได้เป็นผู้แทนธนาคารฯ ส่งมอบปริมาณโลหิตที่ได้ร่วมรณรงค์และเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 54.6 ล้านซีซี

   ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งนับเป็นสถาบันการเงินที่จัดหาปริมาณโลหิตได้จำนวนสูงสุด โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยรับมอบ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

   คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงความสำคัญของภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการจัดหาปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ

   เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 จวบจนปัจจุบัน รวมระยะเวลา 25 ปี

   โดยการรณรงค์ให้พนักงาน ลูกค้า และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ จากการที่ธนาคารร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

   โดยสนับสนุนพื้นที่ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารฯ รวม 8 แห่ง ให้เป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตตามรอบระยะเวลาที่กำหนดทุก 3 เดือน การสนับสนุนภาคบริการโลหิตแห่งชาติใน 12 จังหวัด

   การสนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จากการจัดสร้างรถรับบริจาคโลหิต จำนวน 10 คัน รวมทั้งพนักงานจิตอาสาของธนาคารฯ ร่วมเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในวันสำคัญต่าง ๆ

   อาทิ วันผู้บริจาคโลหิตโลก วันเฉลิมพระชนมพรรษา ส่งผลให้ในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารฯ สามารถจัดหาปริมาณโลหิตได้ จำนวน 54.6 ล้านซีซี รวมตลอดทั้งโครงการตั้งแต่ปี 2539จวบจนปัจจุบัน

   ธนาคารได้ส่งมอบปริมาณโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ ไปแล้วกว่า 560 ล้านซีซี ซึ่งสามารถนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยได้กว่า 4.2 ล้านคน สำหรับในปี 2564 ธนาคารยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

   ทั้งโดยการสนับสนุนพื้นที่รับบริจาคโลหิตที่สำนักงานใหญ่และสาขา พร้อมกับการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาช่วยในการรณรงค์ ให้ความรู้ เชิญชวน หรือจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

   เพื่อให้กลุ่มผู้บริจาคโลหิตเดิมมีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง และเป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิต ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน

   เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งในรูปโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการโดยยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ คือ บริการประทับใจ โลหิตเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานบริการโลหิตระดับสากล

   ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องจัดหาโลหิตสำรองให้ได้วันละไม่ต่ำกว่า 3,000 ยูนิต เพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ จึงได้ร่วมกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รณรงค์จัดหาโลหิตอย่างต่อเนื่อง

   ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้การสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติด้วยดีเสมอมาทั้งในยามปกติและยามวิกฤติ นับเป็นสถาบันการเงินที่สามารถจัดหาปริมาณโลหิตในแต่ละปีได้จำนวนมากที่สุด

   และจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้บริจาคลดลง ส่งผลกระทบต่อปริมาณโลหิตสำรองในคลังลดลงอย่างมาก จึงได้จัดโครงการรณรงค์บริจาคโลหิตในปี 2564

   ภายใต้แนวคิด “Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ปี 2 เพื่อเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตเพิ่มความถี่และจำนวนครั้งในการบริจาคโลหิต จาก 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง และจาก 3 ครั้ง เป็น 4 ครั้งต่อปี เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศได้อย่างทันท่วงที

   ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง โลหิตที่ได้รับจากผู้บริจาคแต่ละท่าน 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต สำหรับผู้ที่ไม่สามารถบริจาคโลหิต ยังสามารถเป็นผู้ให้ได้เช่นกัน

   โดยการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บโลหิต เช่น อุปกรณ์เจาะเก็บโลหิต ถุงบรรจุโลหิต และน้ำยาสำหรับตรวจหมู่โลหิต เป็นต้น การบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน

   นอกจากจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี กระตุ้นการทำงานของไขกระดูกได้สร้างเม็ดเลือดใหม่ ๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี

20 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 335 ครั้ง

Engine by shopup.com