สถิติ

13917957

TQR ปลื้ม!เทรดวันแรกมูลค่าIPOแตะ1,173ล้านบาท

   TQR ปลื้ม!เทรดวันแรกมูลค่าIPOแตะ1,173ล้านบาท

   โชว์กึ๋น!ผู้นำธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ 70,000 ลบ. 

  

   หุ้นน้องใหม่บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันแรก สร้างความประทับใจ โดยเปิดตลาดเหนือจอง 200% เมื่อเทียบกับราคาไอพีโอ 5.10 บาท/หุ้น

   สะท้อนนักลงทุนมั่นใจในบริษัท “ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุ!  ให้คำมั่นทุ่มเทกายใจทำงานสุดกำลัง จากนี้เดินหน้าขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

   พร้อมรุกธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันมากขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อเนื่อง

   นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ที คิว อาร์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงิน โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TQR

   โดย TQR ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแก่บริษัทประกันภัย (Cedant) อย่างครบวงจร

   ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)

   โดยบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อเพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดแก่คู่ค้า ได้แก่ บริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)

   นอกจากนั้นบริษัทยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบใหม่กับคู่ค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทย

   โดยธุรกิจแบ่งประเภทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) ธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) และรายได้อื่น ซึ่งปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 60: 38: 2 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ประมาณ 33 : 66: 1  

   TQR มีทุนชำระแล้ว 115 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 170 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO

   โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 30 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 15 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณ จำนวนไม่เกิน 9 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 6 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564

   ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 306 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,173 ล้านบาท ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 15.8 เท่า

   โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งเท่ากับ 74.40 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.32 บาท

   ประกอบกับการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

   นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า หุ้น TQR เปิดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันนี้(17 กุมภาพันธ์ 2564) เป็นวันแรก 

   ปรากฏว่าราคาหุ้นสามารถเปิดตลาดยืนเหนือราคาจองซื้อที่ราคา 15.30 บาท เพิ่มขึ้น 10.20 บาทหรือคิดเป็น 200% เมื่อเปรียบเทียบกับราคาจองที่ 5.10 บาท ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท 

   เงินจากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform) ประมาณ 20 ล้านบาท 

   โดยใช้ในโครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ ประมาณ 20 ล้านบาท ภายในปี 2565 และเงินลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 255.7 ล้านบาท ภายในปี 2566 ทั้งนี้เงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องจะใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าลงทุน เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทที่เหมาะสมมากที่สุด

   "ผมขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การต้อนรับหุ้น TQR อย่างอบอุ่น โดยทีมผู้บริหารและพนักงานให้คำมั่นว่าจะทำงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

   โดยนับจากนี้เมื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วทำให้ชื่อเสียงของ TQR เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งนี้บริษัทมีความพร้อมในการทำธุรกิจ ทั้งรูปแบบนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business)

   และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) โดยเฉพาะ Alternative Business ซึ่งมีความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและคู่ค้า และสามารถหาโปรดักส์ที่สามารถตอบโจทย์ของทั้งสองฝ่ายได้อย่างลงตัว" นายชนะพันธุ์ กล่าวย้ำและเพิ่มเติมว่า

   ทั้งนี้ในปี 2563 ที่ผ่านมา TQR มีเบี้ยประกันภัยต่อจำนวน 7,500 ล้านบาทส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นจาก 4% มาเป็น 10% ของเบี้ยประกันภัยต่อจำนวน 70,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 30% จากเบี้ยประกันวินาศภัยรวม 280,000 ล้านบาท   

   สำหรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้น TQR หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพรรณิภา ถือหุ้น 44.35% นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ ถือหุ้น 13.30% และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ ถือหุ้น 8.87บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย 

   นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ.ที คิว อาร์  กล่าวว่า การเปิดซื้อขายหุ้น TQR  เป็นวันแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

   จากหลายปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนทั้งการกำหนดราคาขายที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ เป็นหุ้นไอพีโอที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ถือหุ้น 

   และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัท ซึ่งจะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปต่อยอดธุรกิจ เพื่อผลักดันการเติบโตให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

   นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทางบริษัทที่เปิดซื้อขายหุ้น TQR ได้อย่างน่าประทับใจ จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท และด้วยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญต่อธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อมากว่า 20 ปี

   และผลประกอบการที่ผ่านมาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตปีละ 10% อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับธุรกิจที่โตปีละ 4-5% สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี และมั่นใจว่า หุ้น TQR จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

 

17 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 390 ครั้ง

Engine by shopup.com