สถิติ

20900718

BTS ประชุมสามัญ

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   BTS ประชุมสามัญ

   ผู้ถือหุ้นประจำปี2563

  

   นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร  ร่วมด้วย นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ (BTS) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2563

   โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมทั้งมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวัน ที่ 31 มีนาคม 2563

   จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 6,315.0 ล้านบาท

   โดยให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกประมาณ 1,974.1 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30  กรกฎาคม 2563

   และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยการประชุมจัดขึ้น ณ   ณ.บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าวชั้น 5 เมื่อเร็ว ๆ นี้

23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 277 ครั้ง

Engine by shopup.com