สถิติ

7696681

BKI ประชุม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   BKI ประชุม

   สามัญผู้ถือหุ้น 

  

   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

   นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

   จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 โดยที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ 

30 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 809 ครั้ง

Engine by shopup.com