สถิติ

7763547

พลัสฯ จับมือ ม.เกษตร บูรณาการ    

หมวดหมู่: ตลาด/ไอที

   พลัสฯ จับมือ ม.เกษตร บูรณาการ

   ปั้น!"นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด"

  

   นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะ Chief Expertise Curator / ผู้อำนวยการสถาบัน Plus Eduplex  เปิดเผยว่า พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โดยสถาบัน PLUS Eduplex ได้ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาหลักสูตร “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด” ในโครงการที่พักอาศัย

   ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมในโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ระบบน้ำ การจัดการของเสียและแยกขยะ พื้นที่สีเขียว ด้านระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาคาร

   ซึ่งนอกจากความรู้ด้านการดูแลจัดการแล้ว ยังรวมถึงความรู้ด้านการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้ดูแลในขั้นบริหารจัดการให้เหมาะกับลักษณะทางกายภาพในโครงการนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น การออกแบบอาคารเพื่อคนทุกช่วงวัย ภูมิสถาปัตยกรรม (พื้นที่สีเขียว) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ

   ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem – Based Learning) หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สร้างผู้เรียนให้เป็น Active Learner ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้ช่องทางการเรียนทั้งแบบคอร์สออนไลน์และการนัดสอนหลักสูตรภาคปฏิบัติ เพื่อความยืดหยุ่นและตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

   โดยเริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้ หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาเรียน 4 เดือน ต่อจากนั้นจะประเมินผลเพื่อวางแผนต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต และจัดประกวดโครงการต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้จริงในการบริหารจัดการดูแลโครงการที่พักอาศัยของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ต่อไป

  

   “ที่ผ่านมาพลัสฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง Green Community และได้เชิญให้ลูกบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและกลายเป็น New Normal ที่จะส่งผลดีต่อที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

   การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้เป็นการผลิตนักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด ที่จะต่อยอดการดูแลสภาพแวดล้อมในโครงการที่พักอาศัยที่ไม่ใช่เพียงเรื่อง Green เท่านั้น

   แต่ยังครอบคลุมสิ่งแวดล้อมทุกด้าน เพื่อจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติอย่างจริงจัง และยังมีการให้ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่พักอาศัยอีกด้วย   

   ซึ่งพนักงานที่ผ่านหลักสูตรนี้จะได้ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ยิ่งไปกว่านั้น จะมีการต่อยอดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และส่งต่อแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องให้แก่สังคมในวงกว้างด้วยเช่นกัน” นางสาวสุวรรณี กล่าว

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การผนึกกำลังระหว่าง พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ กับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ เป็นการเรียนชุดวิชา ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโครงการที่พักอาศัยให้กับพนักงานของพลัสฯ ต่อยอดถึงลูกบ้านและสังคม เพราะสิ่งแวดล้อมคือบ้าน ซึ่งผู้ที่เรียนจบมาจากชุดวิชานี้จะสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวางแผนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโครงการที่พักอาศัยได้อย่างถูกต้อง

   มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลากรในสายงานจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการทำหน้าที่ของเมือง รวมไปถึงการ Up-Skill (พัฒนาทักษะเดิมด้วยองค์ความรู้ใหม่) และ Re-Skill (สร้างทักษะใหม่สอดรับเทรนด์โลก) บุคลากรตามแผนพัฒนากำลังคนของประเทศในศตวรรษที่ 21  

   

 

 

27 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 346 ครั้ง

Engine by shopup.com