สถิติ

7763494

"กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต" เปิดโผ!

หมวดหมู่: ประกันภัย

   "กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต" เปิดโผ!

   มอบรางวัลยอดเยี่ยมฝ่ายตัวแทน ปี 2562

 

   บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศรายชื่อตัวแทนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมฝ่ายตัวแทน ประจำปี 2562 หรือ Krungthai-AXA Agency Annual Awards 2019

   โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับฝ่ายตัวแทนที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมตลอดปีที่ผ่านมา และเป็นกำลังใจให้กับฝ่ายตัวแทนในการสร้างผลงานที่ดีต่อไป ตามนโยบายของบริษัทที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ อยู่เคียงข้าง เป็นเพื่อนคู่คิดของลูกค้า ให้เชื่อมั่นในตนเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา 

   ทั้งนี้ผู้ที่คว้า รางวัล “Top of the Year” ผู้จัดการของผู้จัดการ ระดับ 2 (MM2) ได้แก่ คุณพิชาภรณ์ ลิ้มชื่น  (หน่วยศุภชนม์ 9) คุณฉลาด มีพรม (หน่วยเทพประทาน 1AC) และคุณประภัสสร อาจธฤทธิ์ (หน่วยวายุภักษ์)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top of the Year” ผู้จัดการของผู้จัดการ ระดับ 1 (MM1) ได้แก่ คุณนิธิกร เพชรพิพัฒน์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N) คุณปพรนภันต์ มากช่วย (หน่วยภูธนาวิทย์ 9M) และคุณเกษราภรณ์ ชินบูรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W17)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top of the Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณมนินทร ตรีนุภาพ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N2) คุณสมพร พูลเขต (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N1) และคุณมนต์ธิรา แสงจันทร์ (หน่วยเศรษฐี 27W65)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top of the Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณนนทวัชร์ สิริธรธนภาคย์ (หน่วยเพชรนะ 55P) คุณสุชิตา สุขสำราญ (หน่วยภูธนาวิทย์ 239M) และคุณพรพรรณ เพ็ชรรัตน์ (หน่วยเทพประทาน 1ACMA)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top New Comer of the Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทนใหม่ (New MA) ได้แก่ คุณรัชตา วรวัชรธนากุล (หน่วยเศรษฐี 27W141) คุณธันย่า ฟันเทรค (หน่วยภูธนาวิทย์ 149SAPA) และคุณกมลธนัสร์ รัตน์วณิชย์ (หน่วยเพชรชนะ 55P)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top New Comer of the Year” ระดับตัวแทนใหม่ (New agent) ได้แก่ คุณนงลักษณ์ นามสวัสดิ์ (หน่วยควอลิตี๊ 01F1) คุณวันดี ชาคริยานุโยค (หน่วยควอลิตี๊ 01H1) และคุณสุนีรัตน์ สมบัติรักษ์ (หน่วยทรัพย์วรา 8)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top Recruiter of the Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทนทุกระดับ (MA, MM1, MM2) ได้แก่ คุณธัญญ์นทเอื้อ แซ่เอี๊ยว (หน่วยเพชรชนะ 3H7D) คุณสุนิติ บุญไกรสิทธิ์ (หน่วยเศรษฐี 27P1) และคุณชูวงศ์ ตันสกุล (หน่วยเศรษฐี 27W33)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top Upsells of the Year” ผู้จัดการของผู้จัดการ ระดับ 1 (MM1) ได้แก่ คุณปวริศา ศิริคงคา (หน่วยเศรษฐี 27E3) คุณณัฐพล บุญเพ็ง (หน่วยเศรษฐี 27J15) และคุณทิพย์ถาพร หนูนิล (หน่วยเพชรทับทิมทอง)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top Upsells of the Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณชญาฐ์สิณีม์ ปิ่นสกุล (หน่วยเศรษฐี 27J46) คุณศุภรัตน์ สุนทรธรรมรัตน์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46B) และคุณศรีสมร เร่งพิพัฒน์ (หน่วยวายุภักษ์ 89)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top Upsells of the Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณวณี วรรณทิม (หน่วยเศรษฐี 27J46) คุณธีระนุช ญาติกระโทก (หน่วยอัญมณี 2U2K2) และคุณกมลวรรณ ไผ่งาม (หน่วยภูธนาวิทย์ 46B)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top Persistency of the Year” ผู้จัดการของผู้จัดการ ระดับ 2 (MM2) ได้แก่ คุณฉลาด มีพรม (หน่วยเทพประทาน 1AC) คุณพิชาภรณ์ ลิ้มชื่น  (หน่วยศุภชนม์ 9) และคุณประภัสสร อาจธฤทธิ์ (หน่วยวายุภักษ์)

   

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top Persistency of the Year” ผู้จัดการของผู้จัดการ ระดับ 1 (MM1) ได้แก่ คุณทรงพล ชินบุตร (หน่วยควอลิตี๊ เวลธ 1A) คุณอิสรีย์ ทารุจีริยกูล (หน่วยทรัพย์อิสระ) และคุณภิญโญวิทย์ อึ้งสมบูรณ์สุข (หน่วยภูธนาวิทย์ 149SA)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top Persistency of the Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณจอมจักก์ นาคะรัต (หน่วยทรัพย์วรา FI-SOLUTION) คุณธนเดช แซ่ตัน (หน่วยวายุภักษ์ 88D6C1) และคุณพิมพ์ชนก ปรานต์ปิติพงศ์ (หน่วยควอลิตี๊ เวลธ 1A1)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top Persistency of the Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณอนุธิดา พุฒทอง (หน่วยทรัพย์ทองใหญ่ 56) คุณกมลวรรณ ไผ่งาม (หน่วยภูธนาวิทย์ 46B) และคุณณฐกมล ดามุกโต (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “Top Unit Linked of the Year” ระดับตัวแทนและผู้จัดการทุกระดับ (ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License) ได้แก่ คุณวรรณทณี สุธิราธิกุล (หน่วยเดอะวินเนอร์1) คุณศวรรยา ทวีวงศ์ทรัพย์ (หน่วยวายุภักษ์ 88D6B2A) และคุณปริญญา ตั่งสุขเกษม (หน่วยวายุภักษ์ 88D1-PR20)

  

   ผู้ที่คว้า รางวัล “GA of the Year” ระดับเจ้าของสำนักงาน (GA Owner) ได้แก่ คุณนิธิกร เพชรพิพัฒน์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N) คุณธัญยพรรณ มากช่วย (หน่วยภูธนาวิทย์ 999999) และคุณชนันรัตน์ ธนากุลชัยดิษฐ์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 149)

  

   สำหรับท่านที่สนใจเป็นตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/th/ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

31 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 2213 ครั้ง

Engine by shopup.com