สถิติ

6579021

TMBAM Eastspring ปรับกลยุทธ์ลงทุน  

หมวดหมู่: การเงิน

   TMBAM Eastspring ปรับกลยุทธ์ลงทุน

   4กองทุนรวมตราสารหนี้บริหารสภาพคล่อง

                    

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมจำนวน 4 กองทุน อันได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน

   กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพิ่มเติม เพื่อให้กองทุนดังกล่าวสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมเพื่อบริหารสภาพคล่องได้ (Repo)

   ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเพิ่มการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม อันเป็นไปตามนโยบายภาครัฐในการดูแลสภาพคล่องตลาดทุนไทยโดยรวม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

   โดยไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุน และสิทธิอื่นใดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการปรับโครงการในครั้งนี้บริษัทได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

   ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ความผันผวนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในตลาดทุนทั่วโลกและรวมถึงในตลาดตราสารหนี้ด้วยนั้น  มาตรการภาครัฐในการเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมด้วยกระบวนการ Repo

   ผ่านทางช่องทางธนาคารพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ (Investment Grade Bonds) ในพอร์ตลงทุนเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่กระทบราคาอย่างมาก ซึ่งที่สุดแล้วประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเฉพาะทางด้านราคาต้นทุนนั่นเอง

   ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจได้ว่าตราสารหนี้ที่มีอยู่ในพอร์ตลงทุนทั้งหมดของทั้ง 4  กองทุนเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง ในระดับสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) การเพิ่มนโยบายนี้ทำให้การบริหารจัดการเพิ่มประโยชน์ให้สามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้น

   ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สนใจเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าวได้ตามหนังสือชี้ชวน และบนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com หรือติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.30 น.

26 มีนาคม 2563

ผู้ชม 566 ครั้ง

Engine by shopup.com