สถิติ

6579088

SCB เลื่อน!ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดหมู่: การเงิน

   SCB เลื่อน!ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

   โชว์!จ่ายเงินปันผลกว่า21,000ลบ.

                                                   

   ตามที่คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 นั้น

   อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใดในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

   ธนาคารตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 จึงมีมติ ดังนี้

  1. อนุมัติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197 โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สิ้นสุดลงหรือคลี่คลายลง ธนาคารจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ที่เหมาะสม และแจ้งกำหนดวันประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197 เดิมในวันที่ 2 เมษายน 2563 และยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดักล่าวเดิมในวันที่ 4 มีนาคม 2563
  2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 5,099 ล้านบาท ดังนั้นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 (ไม่รวมเงินปันผลกรณีพิเศษ) ที่ธนาคารจ่ายจึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้นหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 18,696 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.2 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

   โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคารตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2563)

   ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมกับที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี

   อนึ่ง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงิน 2,549 ล้านบาท

   ทำให้เงินปันผลที่ธนาคารจ่ายสำหรับรอบปี 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 6.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,245 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

   สำหรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

   ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการธนาคารในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197 ข้างต้น

   โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

   กลต.จท.-1.(ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

26 มีนาคม 2563

ผู้ชม 257 ครั้ง

Engine by shopup.com