สถิติ

6547280

สคบ. ผุด!มาตรการฝ่าวิกฤติ COVID-19    

หมวดหมู่: ขายตรง

   สคบ. ผุด!มาตรการฝ่าวิกฤติ COVID-19

   ช่องทางสื่อสารธุรกิจขายตรง-ตลาดแบบตรง   

                                                               

   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

   โดยระบุว่า สืบเนื่องมาจากขณะนี้สถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

   เพื่อมิให้การแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

   รวมทั้งการติดต่อประสานงานในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือไม่ได้มีนัดหมายไว้ล่วงหน้า ให้เปลี่ยนช่องทางการติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

 1. กรณีการยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ผ่านเว็บไซต์ www.ocpb.go.th
  และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี
  ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ https://biz.govchannel.go.th/ โดยสามารถ
  ติดต่อศูนย์รับคำขออนุญาตเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-281-8099 หรือ E-mail : oss.biz@opdv.go.th
 2. กรณีการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
  และตลาดแบบตรง ให้ติดต่อประสานงานผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-141-3420 - 22 กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขที่ 120
  อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 3. กรณีการติดต่อประสานงานในเรื่องอื่นๆ ให้ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-141-3420 - 22 หรือ E-mail : directsale@ocpb.mail.go.th

19 มีนาคม 2563

ผู้ชม 366 ครั้ง

Engine by shopup.com