สถิติ

7686693

บางกอกแลนด์ ทุ่ม!2,085ลบ.

   บางกอกแลนด์ ทุ่ม!2,085ลบ.

   ซื้อหุ้นบริษัทคืน สัดส่วน 10%

                                                                           

   บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน ครั้งที่ 4 ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,085 ล้านบาท

   หรือ คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 1,737,440,105 หุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เทียบเท่า 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไว้แล้วทั้งหมดของบริษัท

   โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ทั้งนี้ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 3,802 ล้านบาท

18 มีนาคม 2563

ผู้ชม 340 ครั้ง

Engine by shopup.com