สถิติ

6578652

"เจนเนอราลี่" สร้างวัฒนธรรมเท่าเทียมในองค์กร  

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   "เจนเนอราลี่" สร้างวัฒนธรรมเท่าเทียมในองค์กร

   เดินหน้า!กิจกรรม"BE BOLD FOR INCLUSION"

            

   เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ หนึ่งในองค์กรที่ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมในทุกมิติของบุคลากร ทั้ง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อและไลฟสไตส์ที่แตกต่างกัน 

   แต่สามารถร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นพลังมุ่งสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับองค์กรได้เสมอ ซึ่งเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ และ เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรม  “BE BOLD FOR INCLUSION” (บี โบลด์ ฟอร์ อินคลูชั่น) ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  

  

   โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำทีมผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ร่วมพูดคุยถึงเป้าหมาย นโยบายและทิศทางขององค์กร

   ที่พนักงานและบุคลากรในองค์กรทุกคนจะสามารถร่วมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งได้ พร้อมกับเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากบุคลากรในหลากหลายแง่มุม

   อาทิ ด้านความเสมอภาคและความทัดเทียมในการที่จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือ การเปิดรับบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการประกันภัยโดยตรงมาร่วมองค์กร เป็นต้น

  

   “เจนเนอราลี่ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับ “การสร้างคุณค่าให้กับบุคลากร” (Value our people) บุคลากรหรือทีมงาน จึงถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร

   และเชื่อว่าความแตกต่างและหลากหลายในด้านต่างๆของบุคคลากรแต่สามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งจะเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจ หรือองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายบัณฑิต กล่าวสรุป

15 มีนาคม 2563

ผู้ชม 364 ครั้ง

Engine by shopup.com