สถิติ

6548481

An Evening Of Music And Poetry   

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   An Evening Of Music And Poetry   

   แสดงความยินดี 2 อาจารย์รับรางวัล

  

   อาจารย์ลูเซีย  ทังสุพานิช จัดงาน “An Evening Of Music And Poetry เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ ที่ได้รับ 3 รางวัล

   1. นักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. รางวัลศาตราจารย์ขั้นสูง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตดีเด่น ปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

   และ รศ. ดร. ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ได้รับ 1.อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา วิชาสังคมศาสตร์ และสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ปี 2557

   2.“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี 2562 ณ ธงสรวง เปียโนมิวสิค ฮอลล์  เมื่อเร็ว ๆ นี้

09 มีนาคม 2563

ผู้ชม 297 ครั้ง

Engine by shopup.com