สถิติ

9061727

กคช. เดินหน้า!กิจกรรม CSR  

หมวดหมู่: ตลาด/ไอที

   กคช. เดินหน้า!กิจกรรม CSR

   มอบบ้านสบายเพื่อยายตาผู้สูงอายุ 

 

   การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ "บ้านสบายเพื่อยายตา" ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 หลัง โดยมี นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เป็นประธานในพิธี

   พร้อมด้วย ายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ และผู้อยู่อาศัยในชุมชน เข้าร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

   นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวว่า โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ที่ดำเนินการโดยการเคหะแห่งชาตินั้น

   เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม และส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

   นอกจากนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวได้มีการบูรณาการความร่วมมือของข้อมูลด้านกายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ มาประกอบการพิจารณาในการจัดทำโครงการฯ จนประสบความสำเร็จและส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

   “สำหรับการส่งมอบบ้านสบายเพื่อยายตา จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ ต้องขอขอบคุณการเคหะแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเคหะแห่งชาติจะขยายพื้นที่การจัดทำโครงการฯ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป” นายสากล กล่าวย้ำ

 

   นางสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีภารกิจหลักในการพัฒนา และจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน นอกจากภารกิจดังกล่าว การเคหะแห่งชาติยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

   โดยจัดทำโครงการ “ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ หรือ “บ้านสบายเพื่อยายตา” เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

  

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดทำที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง

   รวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ทำให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติสุขในชุมชนเดิมอย่างยั่งยืน

   ทั้งนี้โครงการ “ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบันได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วทั้งสิ้น 176 หลัง

   สำหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจำนวน 8 หลัง ได้แก่ พื้นที่ตำบลปากพูน จำนวน 4 หลัง พื้นที่ตำบลปากนคร จำนวน 1 หลัง พื้นที่ตำบลนาเคียน จำนวน 1 หลัง พื้นที่ตำบลบางจาก จำนวน 1 หลัง และพื้นที่ตำบลท่าไร่ จำนวน 1 หลัง

 

15 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 329 ครั้ง

Engine by shopup.com