สถิติ

6161852

จุฬาฯ วางใจ บลจ.ทิสโก้

หมวดหมู่: การเงิน

   จุฬาฯ วางใจ บลจ.ทิสโก้

   บริหารงานอีก 2 กองทุน 

  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภท "กองทุนตราสารหนี้เพื่อการบริหารทุนคงยอดเงินต้น" และ "กองทุนตราสารหนี้เพื่อการบริหารสภาพคล่อง" มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นรอบที่ 2 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2566

   โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ น.ส.ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ ร่วมลงนาม ณ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

   ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้ ได้รับเลือกให้บริหารกองทุนดังกล่าวเพิ่มเติมนอกเหนือจาก "กองทุนส่วนบุคคลประเภทผสม" ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไว้วางใจให้ทิสโก้เป็นผู้บริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการกองทุนจนเป็นที่ยอมรับ  

11 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 183 ครั้ง

Engine by shopup.com