สถิติ

6556317

แจ้งยุติการใช้ตราสัญลักษณ์ "สคบ."  

หมวดหมู่: ขายตรง

   แจ้งยุติการใช้ตราสัญลักษณ์ "สคบ."

   ผู้ประกอบการที่ได้รับช่วงปี2545-2556

                                                        

   สืบเนื่องจาก สคบ. ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ สคบ คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION (ตราสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม) และตราสัญลักษณ์ สคบ คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION GUARANTEE KINGDOM OF THAILAND (ตราสัญลักษณ์รูปวงกลม)

   ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของธุรกิจแต่ละประเภท ระหว่างปีพ.ศ.2545 – 2556 โดยกำหนดระยะเวลาการให้ใช้ประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์แต่ละประเภทเป็นเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับมอบ

   และต่อมาได้ออกประกาศข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (CONSUMER PROTECTION GUARANTEE) พ.ศ. 2555 เพื่อมอบให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมีการประกันการเยียวยาชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค

   ดังนั้นเพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ สคบ. กำหนด และป้องกันการเข้าใจผิดของผู้บริโภค สคบ. จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

   ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ สคบ คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION (ตราสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม)

   และตราสัญลักษณ์ สคบ คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION GUARANTEE KINGDOM OF THAILAND (ตราสัญลักษณ์รูปวงกลม) ระหว่างปีพ.ศ. 2545 – 2556 ให้ยุติการแสดงประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ทั้งสองประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

06 มกราคม 2563

ผู้ชม 375 ครั้ง

Engine by shopup.com