สถิติ

37160385

การเคหะฯ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   การเคหะฯ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565 

  
   นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565

   โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการผู้นำตามธรรมชาติ คณะจิตอาสาพระราชทาน

   และผู้อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G)

   ประกอบด้วย ต้นอินทนิล ต้นรวงผึ้ง และต้นสัก รวมทั้งสิ้น 30 ต้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้เพื่อเก็บรักษาไว้สืบไป

13 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 1091 ครั้ง

Engine by shopup.com